Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn deels tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn aangevuld met voorwaarden geldend bij RijschoolSchipperen.
3. Het volgen van (een) rijles(sen)/opleiding(en)/cursus(sen) bij Rijschool Schipperen in welke vorm dan ook geldt als acceptatie van deze voorwaarden en de van toepassing zijnde privacyverklaring. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Rijschool Schipperen uitgebrachte opdrachtbevestigingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
4. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Rijschool Schipperen en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakket-opleiding en/of een andere opleiding. Wordt er een keuze gemaakt voor een lespakket dan geeft dit niet de garantie dat er binnen deze lessen een examen/onderzoek plaats vindt. De leerling gaat op examen wanneer hij daar klaar voor is, ongeacht de hoeveelheid lessen. Rijschool Schipperen geeft geen examengarantie bij het afnemen van de lessen of een lespakket.
5. De leerling stemt daarbij tevens in met de automatische toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten welke met Rijschool Schipperen overeen worden gekomen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
6. In deze voorwaarden wordt gesproken over “de leerling” en “hij”. Hiermee wordt natuurlijk omschreven: de cursist, de leerling, de kandidaat en de “hij-vorm” ook als “zij-vorm” worden gelezen.

Artikel 1 – Verplichtingen Rijschool Schipperen

Rijschool Schipperen is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de leerling periodiek informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk vier weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan Rijschool Schipperen heeft voldaan;
5. dat de leerling, die via Rijschool Schipperen het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
7. dat er een verzekering is afgesloten, tegen aansprakelijkheid van Rijschool Schipperen jegens de leerling;
8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichting leerling

De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de door Rijschool Schipperen op de lesafsprakenkaart (Dation, rijschool-app) schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Rijschool Schipperen wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart (Dation, rijschool-app) afgesproken tijd. Afzegging dient via telefonisch bericht (bellen, voicemail, sms of Whatsapp) te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het
bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. om, wanneer de lessen uit het lespakket zijn verbruikt, lessen af te nemen totdat het gewenste niveau is bereikt om het onderzoek af te nemen. Lessen die niet gebruikt worden uit lespakket of vooruitbetaling worden door Rijschool Schipperen na het geslaagde onderzoek terug betaald aan de leerling.
4. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen; 5. het met Rijschool Schipperen overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
6. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
7. gedurende de rijles een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich te dragen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, vereist voor de betreffende categorie waarin rijles wordt gegeven.
8. Rijschool Schipperen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm dan ook indien de cursist deze punten nalaat.
9. Rijschool Schipperen tijdig in kennis te stellen van veranderingen van zijn persoonsgegevens; eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool Schipperen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
10. Rijschool Schipperen met DigiD te machtigen en de gezondheidsverklaring in te vullen via www.mijn.cbr.nl zodat Rijschool Schipperen het examen kan aanvragen. Rijschool Schipperen kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de leerling de machtiging en gezondheidsverklaring achterwege laat;
11. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, het rijbewijs is ingevorderd. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan Rijschool Schipperen niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de cursist ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling Rijschool Schipperen volledig en zal de leerling alle eventueel ter zake aan Rijschool Schipperen opgelegde boetes, alsmede alle door Rijschool Schipperen geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

Artikel 3 – Betaling

1. Rijschool Schipperen is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles per bank of contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorie-lessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De leerling ontvangt een factuur en heeft daarna veertien dagen de tijd om deze per bank, Ideal of contant te betalen.
3. Rijschool Schipperen is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien de betaling uitblijft , dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinneringsfactuur. Rijschool Schipperen is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan Rijschool Schipperen de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Rijschool Schipperen uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Rijschool Schipperen de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Als dan is Rijschool Schipperen gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijschool Schipperen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijschool Schipperen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Rijschool
Schipperen minder schade lijdt. 8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Rijschool Schipperen gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Rijschool Schipperen dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
9. De gehele rijopleiding en examens/onderzoek dienen voorafgaand aan het onderzoek geheel te zijn betaald. Wanneer dit niet het geval is trekt Rijschool Schipperen het onderzoek in en zijn de kosten voor de leerling.
10. Het gekochte lespakket dient binnen 24 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, afgenomen te worden.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen), tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek contant of per bank aan Rijschool Schipperen te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand Rijschool Schipperen waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend. Wanneer het e-mailadres is ingevuld bij het CBR krijgt de leerling ook via het CBR een melding van reserveren of koppeling van de aanvraag, wanneer Rijschool Schipperen dit uitvoert op de reserveringspagina van het CBR (Top Internet).
3. Een gereserveerd examen kan niet geannuleerd worden door de leerling. Enkel de opdrachtnemer kan een gereserveerd examen annuleren. De eventuele kosten die zijn gemoeid met een geannuleerd examen zullen te allen tijde aan de leerling worden doorbelast.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan Rijschool Schipperen, of omdat de leerling geen vereiste, geldige en originele documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
5. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan Rijschool Schipperen schriftelijk is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Rijschool Schipperen.
6. Rijschool Schipperen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Rijschool Schipperen de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal Rijschool Schipperen ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. Rijschool Schipperen staat ervoor in dat het aanvragen van het
onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert Rijschool Schipperen bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, een gratis rijles ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als Rijschool Schipperen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door Rijschool Schipperen al afgedragen examengeld (CBR-, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds
genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten. 3. Rijschool Schipperen kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Rijschool Schipperen redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor Rijschool
Schipperen nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Schipperen betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Schipperen deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het BNOR.
5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Rijschool Schipperen wil volgen, informeert de leerling Rijschool Schipperen per brief/e-mail/tekstbericht over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 7 – Bemiddelings- en geschillenregeling

1. Bemiddeling
a. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en Rijschool Schipperen terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
b. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
2. Geschillenregeling
a. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en de verkeersschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
b. In het geval dat bemiddeling heeft plaatsgehad, dient de leerling het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. Indien geen bemiddeling heeft plaatsgehad dient leerling het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is leerling een vergoeding verschuldigd.
e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aantastbaar zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
f. Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Artikel 8 – Vrijwaring

1. Rijschool Schipperen vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit geldt niet voor leerlingen van de categorie A, zij zijn zelf aansprakelijk voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch
zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Schipperen volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Overmacht

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, molest, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Rijschool Schipperen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Rijschool Schipperen, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Rijschool Schipperen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst zonder dat de leerling enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd op Rijschool Schipperen kan doen gelden.
2. Tevens kan Rijschool Schipperen besluiten een rijles af te zeggen wanneer de instructeur ziek is of noodgedwongen niet kan lessen of door andere omstandigheden niet of niet op tijd bij de leerling kan zijn en er geen andere oplossing voorhanden is. De kosten van deze rijles worden dan niet verhaald op de leerling, maar doorgezet worden naar de volgende lesafspraak. Er zal dan zo snel mogelijk een nieuwe les worden ingepland.
3. Wanneer weersinvloeden zeer negatief effect hebben op de lesuitvoering en de veiligheid van de leerling en de instructeur zal de les worden geannuleerd. Te denken valt aan sneeuwval, ijzel of storm. Daarbij maken wij ook gebruik van de geldende “codes” die er afgegeven worden omtrent het weer.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Rijschool Schipperen verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Schipperen: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen en hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij Rijschool Schipperen aan te tekenen verzet gehonoreerd. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring op onze website www.rijschoolschipperen.nl .

Artikel 11 – Wijziging van de voorwaarden

Rijschool Schipperen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Rijschool Schipperen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de leerling toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de leerling in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.